Privacy en persoonsgegevens

Bij EPI Zorg gaan we zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens en uw privacy.

Persoonsgegevens
Alle gegevens die herleidbaar zijn naar een persoon zijn persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld: naam, adres en telefoonnummer. Om goed ons werk te kunnen doen, hebben we persoonsgegevens nodig. Deze gegevens worden opgeslagen in uw dossier. We zijn verplicht een dossier over uw vraag aan te leggen. Maar we mogen niet méér gegevens vastleggen dan noodzakelijk is om u goede behandeling te bieden. Als we om een andere reden uw persoonsgegevens denken nodig te hebben, zullen we daarvoor apart uw toestemming vragen. Verder is het zo dat de gegevens die we van u noteren moeten kloppen.

Informatieplicht
Als EPI Zorg zijn wij verplicht u te informeren hoe wij met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. De wet is veel uitgebreider dan we u hier kunnen uitleggen.
De belangrijkste regels hebben we voor u op een rijtje gezet. In ingewikkelde situaties zal een medewerker van EPI Zorg voor u nagaan welke wettelijke voorschriften in uw situatie gelden.

Geheimhouding
De EPI Zorg -medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht.

Verstrekken van persoonsgegevens
Soms is het nodig dat wij gegevens van u naar een andere instantie sturen,
bijvoorbeeld om u ergens aan te melden of om een indicatie voor u aan te
vragen. Wij mogen uw persoonsgegevens niet aan anderen verstrekken zonder dat u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. In dat geval zal de medewerker u vragen een machtiging te ondertekenen waarin u die toestemming aan ons geeft.
Overigens mogen andere instanties ook niet zonder uw toestemming
persoonsgegevens aan ons verstrekken. Als dat nodig is, zullen wij u vragen om toestemming te geven aan de instantie waarvan we uw gegevens nodig hebben.

Uitzonderingen
In heel uitzonderlijke situaties kan EPI Zorg zonder uw toestemming toch uw
persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval als er het vermoeden is van kindermishandeling, incest of huiselijk geweld. Dan kunnen wij bijvoorbeeld contact opnemen met Veilig Thuis.
In dergelijke situaties mag EPI Zorg het belang van het slachtoffer voor laten gaan op de bescherming van privacy. EPI Zorg moet dan wel in het dossier aangeven welke argumenten er waren om zonder toestemming gegevens aan anderen te verstrekken.

Indien de medewerker van EPI Zorg zich zorgen maakt over een kind (tot 23 jaar), kunnen wij een registratie doen in een landelijke digitale lijst. Deze lijst wordt de ‘verwijsindex’ genoemd. Dat is belangrijk, want als iemand van een andere organisatie ook zorgen heeft over het kind, dan brengt de verwijsindex ons bij elkaar. Gezamenlijk kunnen we dan bespreken hoe we het kind het beste kunnen helpen. Registratie in de verwijsindex kan zonder uw toestemming plaatsvinden. Uitgangspunt is om dit in overeenstemming te laten plaatsvinden. Voor meer informatie www.verwijsindex.tv/ouders.

Ons volledige Privacyreglement