Psychodidactische behandeling bij school/leerproblemen

De psychodidactische behandeling heeft als doel het geven van leerhulp op maat aan kinderen met leerproblemen. Wij geven leerhulp aan kinderen van basis- en voortgezet onderwijs, die moeilijkheden ondervinden met technisch, begrijpend, studerend lezen, spellen, rekenen (wiskunde), schrijven, stellen en vreemde talen. Ook aan aandachts- en werkhoudingsproblemen en studievaardigheden kan aandacht worden besteed.
Er wordt uitgegaan van de talenten van het kind. Dit zijn vaardigheden/activiteiten waar het kind goed in is en waarbij het vertrouwen in zichzelf heeft. Deze talenten, interesses en hobby’s worden, waar mogelijk, ingezet in de behandeling. Daarnaast wordt gezorgd voor een veilige, actieve en gemotiveerde sfeer waarin het kind zich prettig voelt.

Indien de didactische problemen op school mede veroorzaakt worden door bijv. aandachtsproblemen of een andere ontwikkelingsstoornis, en er dus meer nodig is dan alleen RT, dan kan deze behandeling vallen onder de vergoeding voor GGZ. Deze behandeling wordt gegeven door een gespecialiseerde orthopedagoog.

Specifieke Remedial Teaching (RT) bij dyslexie of dyscalculie is geheel voor eigen rekening of via een externe financiering (b.v. een Persoons Gebonden Budget, PGB).